Buitengewoon bijzonder met dekzandruggen en vennen

Brecklenkampse Veld ligt direct ten noorden van de Bergvennen. De Bergvennen bestaat uit vennen, vochtige heide en schrale graslanden. Direct naast de vennen zie je de overgang naar droge heide. In de graslanden staan her en der imposante jeneverbesstruwelen. Het Brecklenkampse Veld bestaat uit een bijzondere afwisseling van droge en natte heide, grasland en natte laagten. De laagten zijn gescheiden door smalle stroken bos en droge heide op de hogere ruggen.

Bergvennen met waterlobelia

Waterlobelia, Bertus Webbink

De vennen in het zuidoosten (de Bergvennen) zijn als een ketting aan elkaar gekoppeld door slenkjes. Hier is het water zuur en groeit de prachtige waterlobelia. De waterlobelia is een ondergedoken vaste waterplant die behoort tot de klokjesfamilie. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten en is zeer zeldzaam en sterk afgenomen. De waterlobelia bloeit in juli en augustus.

 

Brecklenkampse Veld met aardbeivlinder

aardbeivlinder, Mark Zekhuis

Door deze bijzondere overgangen in het landschap groeien er zeldzame planten. Hier zie je veel bijzondere planten en dieren zoals de aardbeivlinder, rood schorpioenmos en parnassia. De aardbeivlinder is een zeldzame dagvlinder die zeer lokaal voorkomt. Het is een klein vlindertje uit de familie van dikkopjes. De vrouwtjes zetten hun eitjes af op plantensoorten uit de rozenfamilie, met name tormentil. Een duidelijk kenmerk is de kiesvormige vlek op de achtervleugel.

Natura 2000 proces

Bij de Bergvennen Brecklenkampse Veld zijn we gestart met de onderzoeksfase. In deze fase voeren we gesprekken en onderzoeken om helder te krijgen welke maatregelen we moeten treffen om het kwetsbare gebied te beschermen en weerbaarder te maken voor de toekomst.

Heb je vragen over Bergvennen Brecklenkampse Veld en Natura 2000? Neem dan contact op met Jan Henk Schutte, projectleider Natura 2000 Bergvennen Brecklenkampse Veld bij Landschap Overijssel.

De gemeente Dinkelland is trekker van het proces Natura 2000 Bergvennen Brecklenkampse Veld.

Kijk voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Bergvennen Brecklenkampse Veld op de site van de Provincie Overijssel.