Dagpauwoog

Dagpauwoog Mark Zekhuis

Herkenning

Dagpauwogen Aglais io zijn niet te verwarren met andere Nederlandse vlinders vanwege de pauwenogen op hun vleugels. Het is een oranjeroodbruine vlinder met op de bovenkant van alle vier de vleugels een groot opvallende "oog" met allerlei kleuren. Een echte schoonheid dus. De onderkant van de vleugels is zwart.

De dagpauwoog overwintert als volwassen vlinder. Vanaf maart tot in mei, zodra de temperatuur het toelaat, kun je de vlinder op allerlei plekken in Overijssel vinden. De tweede generatie vind je vanaf juni / juli tot in oktober. Mannetjes zijn trouwens echte territoriumvlinders.

Leefgebied

Dagpauwogen vind je vooral op ruige graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden, dijken, parken en tuinen. Het is een heel algemene soort in Nederland en ook in Overijssel. (De soort is in 2012 en 2013 de meest getelde in Overijssel)

De eitjes worden uitsluitend afgezet op de Grote brandnetel. Jonge rupsen leven in groepen in spinselnesten, de volwassen rups leeft alleen. De soort overwintert als vlinder op een vochtige en koele plaats in een boom of gebouw.

Maatregelen

  • Beheer graslanden extensief, zodat een ruige vegetatie ontstaat.
  • Wanneer gemaaid wordt, doe dit altijd gefaseerd: voorjaar 1 op de ene plek, najaar 1 op een andere plek, voorjaar 2 op weer een andere plek, etc. En zorg dat brandnetels die groeien op grazige plekken in de beschutting van bos of struweel blijven staan.
  • Zorg van april tot en met september voor voldoende nectarplanten, zoals leverbloem en sedemsoorten, door percelen in fasen te maaien en maai zo laat mogelijk om bloemen de tijd te geven te bloeien en zaad te zetten.
  • CreĆ«er geleidelijke overgangen tussen ruigte/grasland en houtwal/bos. Laat hiertoe struiken overstaan en geef deze waar nodig de ruimte door hier en daar een boom te kappen.
  • Leg wild uitgroeiende heggen en hagen aan, deze dienen als verbindingszone voor de vlinders.
  • Zorg voor luwe warme plekjes door bijvoorbeeld hier en daar een struik in grasland te laten staan of door inhammen te maken in een bosrand
  • Zorg door maaien en afvoeren voor een (steeds meer) voedselarme bodem, zodat vlinderbloemen de kans krijgen te kiemen en er eentonige gras- of brandnetelvegetatie ontstaat.

Terug naar planten en dieren in overijssel
Vlindercorridor in de bebouwde kom
vlinders op bedrijventerrein
Voor veel soorten, ook voor vlinders is een groenblauw netwerk om in te leven en om in te bewegen cruciaal. En wie dacht dat dit stopt bij de bebouwde kom, heeft het verkeerd.